Raad van Toezicht

Visie en werkwijze

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van het College van bestuur èn op het reilen en zeilen van de organisatie als geheel. Daarnaast treedt de Raad van Toezicht op als kritische sparringpartner en klankbord van het College van Bestuur en in zijn rol van werkgever zorgt de Raad van Toezicht voor een goed functionerend bestuur(der).
 

Samenstelling en profiel De Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Nestas bestaat uit de volgende leden:

Mevrouw V.H. (Vanessa) Kuilenburg - Brouwer (voorzitter)

De heer H.C.A. (Hinrich) Slobbe (vice voorzitter)

De heer J. (Jeroen) van der Graaf

Mevrouw A. (Anky) Romeijnders – van Tiggelen

De heer P. (Peter) Stadhouders

De leden van de Raad van Toezicht vormen een team dat samenwerkt om de kwaliteit van bestuur en toezicht voortdurend te verbeteren. De samenstelling en benoeming van de leden vindt plaats volgens de bepalingen in de stichtingsstatuten. Daarbij wordt gestreefd naar een variatie aan expertise en competenties èn naar een brede vertegenwoordiging vanuit de maatschappelijke omgeving.

De Raad van Toezicht werkt met drie commissies: een auditcommissie (financieel), een remuneratiecommissie (benoeming en arbeidsvoorwaarden bestuurder) en een kwaliteitscommissie (onderwijsontwikkeling en kwaliteit). De commissies adviseren de Raad, bereiden besluitvorming voor, maar hebben geen besluitvormende bevoegdheden. Jaarlijks evalueert de Raad van Toezicht het eigen functioneren, de kwaliteit en samenstelling. Leden houden de eigen kennis en expertise op peil en werken mede op basis van de uitkomsten van de zelfevaluaties gezamenlijk aan hun ontwikkeling als team.
 

Toegevoegde waarde

Door inbreng van ervaring en expertise en een opbouwende/kritische houding ten opzichte van het College van Bestuur wil de Raad van Toezicht een meerwaarde bieden voor de ontwikkeling van Nestas en de kinderen die onze scholen bezoeken. De Raad van Toezicht richt zich daarbij nadrukkelijk op het belang van de stichting en op zijn maatschappelijke opdracht. Daarin staat het leren en ontwikkelen van kinderen voorop.
 

Samenwerking met het bestuur

Een goede werkrelatie vraagt van bestuur en toezichthouders een professionele, open houding, met vertrouwen in en respect voor elkaars rol. Vertrouwen en respect zijn ook kernwaarden in de contacten van de Raad van Toezicht met interne – en externe belanghebbenden. Zowel Raad van Toezicht als College van Bestuur hebben hierin een belangrijke voorbeeldfunctie. In de samenwerking met het College van Bestuur zoekt de Raad van Toezicht een goede balans tussen ruimte en vertrouwen geven aan de ene kant en controle uitoefenen en afstand nemen aan de andere kant. Alleen in situaties met bijzondere risico’s kan het nodig zijn het toezicht te intensiveren. Daarbij ziet de Raad van Toezicht er vooral op toe dat het College van Bestuur zelf goed in control blijft.
 

Zichtbaarheid en dialoog

De Raad van Toezicht is zichtbaar en benaderbaar voor alle belanghebbenden; de raad probeert aanwezig te zijn bij openingen, bijzondere vieringen en medewerkers-bijeenkomsten. In contacten met de organisatie en de omgeving stelt de raad zich rolbewust op. Twee keer per jaar gaat de Raad van Toezicht in gesprek met leerlingen(raad) en ouders, met de GMR en met de directeuren, in het algemeen over een vooraf bepaald thema.

Daarnaast is het streven om minimaal 4 schoollocaties per jaar te bezoeken. Jaarlijks heeft de Raad van Toezicht overleg met de Commissie Toezicht Openbaar Onderwijs (CTOO) van de gemeente Dordrecht en wanneer bestuur en Raad van Toezicht dat in het belang van de strategische agenda wenselijk vinden, spreekt de Raad van Toezicht ook met andere belanghebbenden, zoals vertegenwoordigers van het voortgezet onderwijs, peuterspeelzaalwerk en andere externe partijen.
 

Contact

Wilt u in contact komen met (leden van) de Raad van Toezicht? Stuur dan een bericht naar: secretariaat@nestas-scholengroep.nl
 

Toezichtkader

De identiteit van Nestas, de kernwaarden en strategische pijlers vormen de belangrijkste vertrekpunten van het toezichtkader. Daarnaast bestaat het kader uit een aantal aandachtsvelden en -punten waarop de Raad van Toezicht het beleid en de besluiten van het College van Bestuur toetst. Denk aan de kwaliteit en effectiviteit van het onderwijs, welbevinden van leerlingen en medewerkers, financiële continuïteit, innovatie en ondernemerschap. De ‘basistoets’ voor de Raad van Toezicht is altijd of het College van Bestuur ‘in control’ is. Naast risicobeheersing zijn ‘soft controls’ ook onderdeel van de oordeelsvorming. In het jaarverslag verantwoordt de Raad van Toezicht zich over de wijze waarop het toezicht is uitgeoefend.
 

Relevante documenten

Om u verder te oriënteren op het werk van de Raad van Toezicht treft u onder de link 'relevante documenten' aanvullende informatie.