Medezeggenschapsraad

Nestas hanteert een proactieve medezeggenschap. Dat betekent dat wij de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad in een vroeg stadium betrekken bij de ontwikkeling van het beleid op de scholen en het beleid op bovenschools niveau. Wij zijn ervan overtuigd dat deze werkwijze het besluitvormingsproces en de kwaliteit van ons onderwijs verbetert. Op schoolniveau participeren leerkrachten én ouders in schoolmedezeggenschapsraad.

Meer informatie vindt u in het huishoudelijk reglement van de GMR